کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری

تصویر نام و نام خانوادگی سمت
سیدمحمدرضا حسینی مرعشی رئیس کمیسیون
  محمد حافظی زاده نایب رئیس
  غلامعلی شاهمرادیان دبیر