کمیسیون معاملات، قراردادها و جذب سرمایه گذار

تصویر نام و نام خانوادگی سمت
  محمد رضا ياحقي رئیس کمیسیون
  حسين پنبه دانه پور نایب رئیس
  علي اضغر صفرچي دبیر