کمیسیون حقوقی و املاک

تصویر نام و نام خانوادگی سمت
  علي اصغر صفرچي رئیس کمیسیون
  حسين پنبه دانه پور نایب رئیس
  بهرام نوروزي دبیر