اعضای دوره اول شورای شهر شوشتر

ردیف

نام نام خانوادگی

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

1

حسنعلی عطار

رئیس شورا

رئیس شورا

عضو شورا

عضو شورا

2

سعید نجار

نائب رئیس

نائب رئیس

رئیس شورا

رئیس شورا

3

غلام یوسفی

خزانه دار

خزانه دار

عضو شورا

عضو شورا

4

خدیجه فرحبخت

منشی شورا

منشی شورا

منشی شورا

منشی شورا

5

منوچهر غلامپور

عضو شورا

عضو شورا

نائب رئیس

نائب رئیس

6

دکتر جزایری

عضو شورا

-------

-------

------

7

دکتر هادیزاده

عضو شورا

عضو شورا

عضو شورا

عضو شورا

8

دکتر مجید رزاز

علی البدل

عضو شورا

خزانه دار

خزانه دار