اعضای دوره دوم شورای شهر شوشتر

ردیف

نام  نام خانوادگی

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

1

نظر حسین زاده

رئیس شورا

رئیس شورا

رئیس شورا

رئیس شورا

2

امیر رسولی

نائب رئیس

نائب رئیس

خزانه دار

خزانه دار

3

حسن رجب زاده

خزانه دار

خزانه دار

عضو شورا

-----------

4

علی علیزاده

منشی شورا

منشی شورا

منشی شورا

منشی شورا

5

بهمن آدامون 

عضو شورا

عضو شورا

عضو شورا

عضو شورا

6

حیدر منجزی

عضو شورا

عضو شورا

عضو شورا

عضو شورا

7

حسنعلی عطار

عضو شورا

عضو شورا

عضو شورا

عضو شورا

8

رجبعلی چهارلنگ

علی البدل

علی البدل

عضو شورا

عضو شورا