اعضای دوره سوم شورای شهر شوشتر

ردیف

نام  نام خانوادگی

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

سال ششم

1

رجبعلی چهارلنگ

رئیس شورا

رئیس شورا

رئیس شورا

-------

--------

-------

2

حسن دهدار

نائب رئیس

نائب رئیس

عضو شورا

عضو شورا

عضو شورا

عضو شورا

3

فرامرز محمودی

خزانه دار

خزانه دار

خزانه دار

خزانه دار

خزانه دار

خزانه دار

4

حیات بهداروند

عضو شورا

عضو شورا

عضو شورا

عضو شورا

--------

--------

5

بهمن    آدامون 

عضو شورا

عضو شورا

-------

---------

--------

--------

6

حمید سالمپور

عضو شورا

عضو شورا

عضو شورا

عضو شورا

عضو شورا

رئیس شورا

7

امیر رسولی

عضو شورا

عضو شورا

رئیس شورا

عضو شورا

عضو شورا

عضو شورا

8

نظر حسین زاده

علی البدل

علی البدل

عضو شورا

رئیس شورا

رئیس شورا

عضو شورا

9

غلام سلطانیان

علی البدل

علی البدل

عضو شورا

عضو شورا

عضو شورا

عضو شورا