اعضای دوره چهارم شورای شهر شوشتر

ردیف

نام  نام خانوادگی

سال

اول

دوم

سوم

چهارم

1

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

 

2

سید محمد رضا حسینی مرعشی

نائب رئیس

 

 

 

3

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

 

4

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

 

5

حسین پنبه دانه 

عضو شورا

 

 

 

6

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

 

7

علی اصغر صفرچی

عضو شورا

 

 

 

8

اسحق عسکری

عضو شورا

 

 

 

9

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

 

 

10

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

 

11

محمد رضا یاحقی

عضو شورا