اعضای دوره پنجم شورای شهر شوشتر

ردیف

نام  نام خانوادگی

سال

اول

دوم

سوم

چهارم

1

 

رئیس شورا

 

 

 

2

 

نائب رئیس

 

 

 

3

 

دبیر شورا

 

 

 

4

 

خزانه دار

 

 

 

5

 

عضو شورا

 

 

 

6

 

عضو شورا

 

 

 

7

 

عضو شورا