کمیسیون ورزش و جوانان

اعضای کمیسیون
تصویر نام و نام خانوادگی سمت
غلامعلی شاهمرادیان رئیس کمیسیون
  اسحاق عسکری نایب رئیس
محمد حافظی زاده دبیر